โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 6  ถนนโสตศึกษา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50300

หมายเลขโทรศัพท์  :  053 – 222475

Facebook  :  http://www.facebook.com/Anusarnsunthorn