ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โยนิโสมนสิการในทัศนะของพระธรรมปิฏก

พระธรรมปิฎกอธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการ (Crltical Reflection) ไว้ดังนี้ “ในระบบการศึกษาอบรมโยนิโสมนสิการ เป็นการฝึกใช้ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นผิวเผิน เป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญหาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระทำให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และนำไปสู่จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมอย่างถ่องแท้”

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) โพสต์โดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019