โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  จังหวัดเชียงใหม่ มีนางกิมฮ้อ   นิมมานเหมินท์  และ บุตรธิดาบริจาคเงิน   ที่ดิน   สิ่งก่อสร้าง    เมื่อปีพ.ศ. 2518  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนอนุสาร 2  (สอนคนหูหนวก)”  การจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีนายธานินทร์กรัยวิเชียร  ทำหน้าที่เป็นกรรมการสภาการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน    ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า   “ในด้านการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  รัฐบาลนี้จะจัดการศึกษาให้เป็นพิเศษตามกำลังความสามารถทางเศรษฐกิจ ตามความจำเป็นของรัฐและท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามสมควร  ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม”

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน  วันที่  1  พฤษภาคม  2524  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนโรงเรียนอนุสารสุนทร 2 ( สอนคนหูหนวก )  ของมูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก  มาดำเนินการจัดเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  บริการการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่”  เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทประจำ  และไป-กลับ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

          วันที่  4  กรกฎาคม  2533  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่  ขยายแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูป  จำนวน  36  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  360  คน  รับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียน  ทั้งอยู่ประจำและไป-กลับ  โดยรับเด็กเพิ่ม   ปีละ  30  คน  และให้ขยายการจัดชั้นการเรียนการสอนให้ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนเต็มรูปได้ถึง  42  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  420  คนปีงบประมาณ 2552  ได้รับอนุมัติแผนชั้นเรียนเต็มรูป จำนวน  480  คน