ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)