โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

เลขที่ 6 ถนนโสตศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 222475