คำขวัญ

การเรียนดี กีฬาเด่น ศิลปหัตถกรรมเป็นเลิศ

ปรัชญา

ถึงหนวกใบ้เรียนรู้ได้ถ้าศึกษา ทุกคนควรเมตตาเห็นค่าความเป็นคน

อักษรย่อ

สศ.อ.